• P2P Vervoersovereenkomst tussen Toogethr gebruikers

  Laatste update: 9 oktober 2016

  Veilig en onbezorgd de weg op. It's better Toogethr!

   

  Wij vinden het belangrijk dat je als collega’s zorgeloos bij elkaar in de auto kunt stappen. Natuurlijk gaan wij ervan uit dat jullie dit onderling prima zelf kunnen regelen. Zowel de automobilist als de passagier willen zich bij samenrijden op hun gemak voelen. Om je een handvat te geven, hebben we enige richtlijnen op een rij gezet. In het kort betekent dit het volgende.

   

  Wanneer je bij elkaar in de auto stapt ga je een zogenaamde Peer-to-Peer (P2P) vervoersovereenkomst met elkaar aan. Dat is lang niet zo ingewikkeld als het wellicht klinkt. Het geeft antwoorden op hoe je wordt beloond en wat er gebeurt wanneer iemand niet komt opdagen.


  Het is echt geen ramp als er een keer iets niet helemaal gaat zoals je bedoelde. Het is wel goed om te weten hoe we hiermee omgaan.
  Dat kun je lezen in onderstaande richtlijnen.

   

  Heb je vragen? Wij zijn er voor je. Je kunt met ons chatten of e-mailen.

 • Introductie

  Wanneer Automobilist en Passagier (hierna tezamen “Partijen” en elk afzonderlijk "Partij") via Toogethr afspreken een rit te delen, vormen die afspraken een ''Vervoersovereenkomst'' tussen Partijen. Op die Vervoersovereenkomst zijn deze "Afspraken Vervoer'' van toepassing. In deze Afspraken Vervoer gelden dezelfde definities als in de ''Gebruikersvoorwaarden'' voor Toogethr, waaraan Automobilist en Passagier eveneens gebonden zijn

 • Automobilist

  1. Automobilist zal in overeenstemming met de afgesproken rit de rit uitvoeren door een auto in te zetten en deze auto te besturen.
  2. Automobilist zal geen vergoedingen van Passagier verlangen.
  3. Automobilist draagt er zorg voor dat er in de in te zetten auto een officiële zitplaats beschikbaar is voor Passagier en eventueel overeengekomen medereizigers. Verder moet deze auto in veilige en schone staat verkeren, afdoende verzekerd zijn, indien nodig, APK gekeurd zijn, en maximaal acht zitplaatsen voor passagiers hebben.
  4. Automobilist heeft een geldig rijbewijs en zal zich aan de verkeersregels houden.
  5. Automobilist mag meer dan één Passagier meenemen op een rit, maar niet meer personen vervoeren dan het aantal beschikbare officiële zitplaatsen in de auto.
  6. Automobilist verplicht zich rechtstreeks naar de bestemming te rijden, tenzij Partijen anders afspreken.
  7. Automobilist valt niet onder de Wet personenvervoer 2000 en hoeft dus niet te voldoen aan een onder die wet vereiste vergunning.
 • Passagier

  1. Passagier zal zich aan de verkeersregels houden en tijdens de rit eventuele veiligheidsinstructies van Automobilist opvolgen.
  2. Passagier is geen vergoedingen aan Automobilist verschuldigd. 
  3. Indien Passagier anders dan gebruikelijke bagage wenst mee te nemen dan dient dit vooraf afgestemd te worden met de automobilist. Het staat automobilist vrij het aanbod om passagier mee te nemen naar aanleiding hiervan in te trekken. Indien Passagier daardoor niet meerijdt, wordt dit beschouwd als een ''No-Show'' van Passagier.
  4. De Vervoersovereenkomst kan inhouden dat Passagier één of meer medereiziger(s) meeneemt. Alleen Passagier is Partij bij de Vervoersovereenkomst, niet zijn eventuele medereiziger(s). Passagier staat er voor in dat zijn medereizigers zich houden aan de Vervoersovereenkomst en deze Afspraken Vervoer.
 • No-Show

  1. Partijen zijn tijdig aanwezig op het ophaalpunt, tenzij Partijen een afwijkende vertrekplaats en/of -tijd afspreken.
  2. Bij vertraging of een andere afwijking van de afspraak zullen Partijen elkaar daarover informeren. Het is aan Partijen om af te stemmen of zij akkoord gaan met deze afwijkende afspraken.
  3. Indien de rit niet wordt uitgevoerd doordat één van de Partijen meer dan 15 minuten te laat is of in het geheel niet verschijnt, is sprake van "No-Show".
  4. In geval van No-Show van een Partij, hoeft de andere Partij daar niet op te wachten of anderszins daarmee rekening mee te houden.
  5. Ingeval van No-Show door Passagier en/of zijn eventuele medereiziger(s), zal de Automobilist de vergoeding (eenheden) ontvangen gelijk aan de situatie wanneer de rit wel zou zijn uitgevoerd.
  6. Ingeval van No-Show door Automobilist, zal de Passagier de vergoeding (eenheden) ontvangen gelijk aan de situatie wanneer de rit wel zou zijn uitgevoerd.
  7. In geval van een No-Show van een Partij zal de betreffende Partij een boete in de vorm van mindering van eenheden ontvangen  gelijk aan het eenheden totaal van de betreffende Partij.
 • Duur en beëindiging Vervoersovereenkomst

  1. De Vervoersovereenkomst komt uitsluitend tot stand wanneer (1) de ene Partij de andere Partij aanbiedt om op een aangegeven traject te rijden; én (2) de andere Partij dit verzoek vervolgens accepteert.
  2. De Vervoersovereenkomst eindigt door uitvoering van de rit.
  3. In onderling overleg (per SMS of email) kan de Vervoersovereenkomst voortijdig worden beëindigd, beide partijen hebben hierbij de verplichting een geannuleerde rit ook door te geven aan support@toogethr.com.
  4. Indien een van der Partijen vanwege dwingende redenen niet in staat blijkt te zijn tot de uitvoering van deze overeenkomst, dan verplicht deze zich de andere Partij hierover zo tijdig mogelijk met opgave van reden te informeren.
 • Varia

  1. Partijen mogen elkaar naar eigen inzicht ratings en reviews geven via Toogethr en op de website. Partijen zullen daarbij de geldende wettelijke regels in acht nemen.
  2. Op de Vervoersovereenkomst en deze Afspraken Vervoer is Nederlands recht van toepassing.

  3. Als een geschil in verband met de Vervoersovereenkomst en deze Afspraken Vervoer niet op minnelijke wijze geregeld wordt, dan kan dit worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.