• Algemene voorwaarden

  Toogethr is een dienst van Calendar42 (C42), de standaard Algemene Voorwaarden van C42 zijn van toepassing op deze dienst.

  Samenvatting

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door C42 geleverde diensten.
  2. Offertes zijn geldig totdat de C42 deze expliciet intrekt.
  3. Akkoord op offertes wordt idealiter door middel van een digitale handtekening verleend.
  4. C42 zal werkzaamheden zo spoedig mogelijk conform de offerte uitvoeren, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
  5. C42 is verantwoordelijk voor onderhoud op geleverde diensten.
  6. C42 hanteert standaard response tijden (Service Level Agreement)
  7. Acceptatie door Opdrachtgever vind plaats binnen een nader af te spreken redelijke termijn en volgens vooraf afgestemde acceptatie criteria eventueel gevolgd door een redelijk aantal revisie rondes.
  8. C42 is gerechtigd derden in te schakelen. C42 is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
  9. Alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij C42 of diens licentiegevers.
  10. C42 mag open source software en licenties gebruiken bij al haar werkzaamheden.
  11. Partijen zullen vertrouwelijke informatie over en weer vertrouwelijk behandelen.
  12. Facturatie vindt elektronisch plaats met een betalingstermijn van 30 dagen.
  13. Partijen hanteren een opzegtermijn van een maand.

  Volledige overeenkomst

  Voor de volledige overeenkomst verwijzen wij u naar http://terms.calendar42.com/general-terms