• Eindgebruikerslicentie

  voor Toogethr

  Laatste update 1 november 2016

  Nieuw in deze versie

  1. Sectie toegevoegd met betrekking tot Social Media Policy werkgever

  Scope van de licentie

  1. Toogethr verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van Toogethr ("u") een gebruiksrecht voor deze App. Deze licentie is persoonsgebonden. De App mag alleen gebruikt worden op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd.
  2. Het doel van de App is het leveren van een dienst voor de zakelijke markt, het staat gebruikers uiteraard vrij om Toogethr te gebruiken op welke manier zij dat wil binnen de grenzen van deze voorwaarden en de wet.

  3. Het is niet toegestaan;

   1. de broncode van de App te reverse engineeren of de App te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke opensourcelicentie is toegestaan;

   2. de App in kopie te geven aan derden;

   3. de App in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;

   4. wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;

   5. aanduidingen van Calendar42 als rechthebbende op de App of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

  4. Je mag een reservekopie van de App maken. Deze reservekopie mag je echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele App.

  5. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Apple’s Appstore voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken.

  6. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken.

  7. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore,Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder.

  Vervoersovereenkomst tussen Automobilist en Passagier

  1. Wanneer je via Toogethr met een andere Gebruiker afspreekt om een rit te delen, komt tussen jou en die andere Gebruiker rechtstreeks een Vervoersovereenkomst tot stand. Je stemt ermee in dat op deze Vervoersovereenkomst(en) tussen jou en de andere Gebruiker steeds de "Afspraken Vervoer'' (P2P Vervoersovereenkomst) van toepassing zijn.

  Social Media Policy/Gedragscode Werkgever

  1. Veel werkgevers hanteren een Social Media Policy of Social Media Gedragscode. Toogethr is een social kanaal gericht op zakelijk gebruik en daarmee zijn de betreffende voorwaarden van je werkgever dus ook van toepassing op het gebruik van Toogethr. De specifieke voorwaarden kun je bij je werkgever opvragen.

  Intellectueel eigendom

  1. Alle rechten op de App, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij Toogethr. Je verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag je de App niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.
  2. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op enige informatie die deel uitmaakt van deze website of Toogethr, berusten te allen tijde bij ons of onze licentieverleners. Hieronder vallen ook door Gebruikers geplaatste gegevens.
  3. De App omvat open source software van derden. Hun respectieve rechthebbenden verlenen je een gebruiksrecht onder de betreffende open source licenties. Deze vindt je in de handleiding. Deze eindgebruikerslicentie geldt niet op deze open source pakketten, en niets uit deze eindgebruikerslicentie mag worden opgevat als een beperking van een recht aan je verleend onder een open source licentie.

  Tegenprestatie

  1. Het gebruiksrecht wordt je om niet verstrekt.

  Persoonsgegevens

  1. De App verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het privacy beleid dat hier te vinden is.

  Updates

  1. Toogethr brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren.
  2. Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple’s Appstore, Google Play, waarbij het uw verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internet verbinding.

  3. Installatie van updates gebeurt met uw aparte toestemming. Voor een goede uitvoering van de updates is Toogethr afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore, Google Play, waarover Toogethr geen controle heeft. Toogethr is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een niet geïnstalleerde update.

  4. Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze overeenkomst bepaalde. Dit wordt je altijd vooraf gemeld en je hebt dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat je akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van deze overeenkomst.

  Ondersteuning

  1. Je bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App en de bijbehorende webdienst.
  2. Voor hulp bij het aanmaken van je Toogethr Account is onze helpdesk via support@toogethr.com. Raadpleeg voor de bereikbaarheid en openingstijden van onze helpdesk onze website.
  3. Heb je vragen of klachten over een Vervoersovereenkomst, dan kun je deze via je email aan support@toogethr.com indienen. Wij zullen er naar streven dat je klachten zo snel mogelijk worden opgelost, maar wij garanderen niet dat wij alle klachten kunnen wegnemen.
  4. Je kunt feedback geven over de App via Apple’s Appstore, Google Play, waarna Toogethr zal beoordelen of er ondersteuning vereist is en je zo nodig contacteren.

  Duur van de overeenkomst

  1. Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de App en blijft dan voor onbepaalde tijd van kracht.
  2. De overeenkomst mag je op ieder moment opgzeggen zonder opzegtermijn.

  3. De overeenkomst mag door Toogethr op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.

  4. Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dien je ieder gebruik van Toogethr te staken en gestaakt houden. Je dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van Toogethr te verwijderen van al je systemen.

  Overige bepalingen

  1. Toogethr verleent slechts de dienst voor automobilist en passagier om samen te kunnen rijden, zij is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de uitvoering hiervan nog op eventuele gevolg schade van het samen rijden.
  2. Op deze eindgebruikerslicentie is Nederlands recht van toepassing.
  3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Toogethr gevestigd is.
  4. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
  5. Toogethr mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op Toogethr van haar overneemt of uitvoert.

  Downloads

  1. Huidige versie:
   1. EULA 01-11-2016
  2. Vorige versies:
   1. EULA 29-07-2016